Serveis

Realitat Augmentada

A REM Experience oferim el servei de Realitat Augmentada per al desenvolupament de solucions en diferents àmbits: educatiu, vendes, industrial, turístic, cultural… i molts més.
La Realitat Augmentada (RA) és un tipus de tecnologia que integra continguts gràfics sobre una vista del món real. Utilitzant l'entorn existent, s'afegeix una capa extra d'informació que ajuda l'usuari a interactuar de manera diferent amb el mateix entorn, proporcionant-ne una millor comprensió.

Hi ha clares diferències entre la Realitat Augmentada (RA) i la Realitat Virtual (RV).

Tot i que a simple vista semblen conceptes molt similars, la diferència principal és la creació de l'entorn virtual. Així, la Realitat Augmentada utilitza un entorn real i afegeix components digitals (en forma de gràfics o imatges). Per contra, la Realitat Virtual no fa servir aquest mitjà, sinó que crea un món virtual a través d'entorns 3D o imatges i vídeos 360º.

Una altra diferència de la Realitat Augmentada respecte a la Realitat Virtual és que no requereix un dispositiu o gadget addicional al nostre mòbil per poder-se utilitzar. Per tant, no suposa un cost més gran ni una limitació d'entrada, cosa que facilita que aquesta tecnologia arribi a un públic més ampli.

Entre els avantatges que trobem a l'ús de la Realitat Augmentada per a qualsevol projecte, destaquem:

Millor interacció amb el producte: sens dubte, és el benefici més gran que ens pot atorgar la Realitat Augmentada. És molt més fàcil per a l'usuari interaccionar amb aquest servei, ja que és més proper a ell. Per exemple, a l'aprenentatge ofereix contingut d'una forma interactiva i didàctica; al camp del màrqueting o vendes permet que l'usuari conegui millor el producte; i al camp de la medicina ofereix una millor comprensió teòrica i pràctica.

Així mateix, la Realitat Augmentada permet optimitzar les tasquesgràcies a la visualització de les explicacions. Aquesta optimització també està relacionada amb l'abaratiment de costos i la major productivitat. La visualització que ens ofereix la Realitat Augmentada també beneficia el sector educatiu i cultural perquè millora l'experiència d'aprenentatge i afavoreix la retenció dels conceptes.

Realitat Virtual

La Realitat Virtual permet crear experiències 100% immersives i interactives mitjançant l'ús d'ulleres de RV. Podem trobar aquesta tecnologia en múltiples sectors, com el turístic, cultural, formatiu i en investigació, entre d'altres.

La Realitat Virtual (RV) és un tipus de tecnologia que pretén fer viure a l'usuari una experiència immersiva transportant-lo a nous entorns virtuals. A través d'aquests entorns interactius 3D, imatges i vídeos 360º, l'usuari pot interactuar amb diferents entorns, experimentant una vivència interactiva que permet ser el protagonista de la història.

Perquè l'usuari pugui submergir-se en aquest món cal tenir ulleres especials en 3D que poden estar connectades a un dispositiu o ser mans lliures.

Tot i que la Realitat Virtual és molt coneguda en l'àmbit dels videojocs, cada cop s'utilitza més en altres sectors pels seus grans avantatges. Així, la podem trobar en sectors culturals, gastronòmics, mèdics, industrials i educatius, entre d'altres.

La diferència principal és l'entorn en què es produeix aquesta interacció. Així, la RV està construïda a partir d'un entorn 3D o imatges i vídeos 360º, creant un entorn virtual i una experiència 100% immersiva. Per això, la sensació d'immersió és molt més gran que amb la RA. Aquesta última es crea en base a un entorn ja existent, en què es van incorporant diversos objectes, imatges i sons.

És cert que s'està començant a desenvolupar una Realitat Mixta en què es combinen tots dos sistemes. Una tecnologia híbrida que permet veure objectes virtuals al món real i construir una experiència en què allò físic i digital siguin pràcticament indistingibles.

Entre els avantatges de la Realitat Virtual trobem els següents:

Són molt útils en la prevenció de riscos, ja que s'optimitzen considerablement els costos de formacions en empreses industrials i manufactureres. També a l'àmbit mèdic resulta interessant aplicar la Realitat Virtual per dur a terme alguns procediments sense posar en risc el pacient. Així, l'aprenentatge es desenvolupa en un àmbit molt més segur i amb més possibilitats.

En l'àmbit educatiu permet una interacció més gran amb el contingut gràcies al fet que la virtualització possibilita una millora en l'assimilació de conceptes, fomentant a més l'autoaprenentatge. Relacionat amb aquest sector, la RV també genera un interès més gran per la cultura i la història a través de conceptes visuals més entenedors i atractius.

A l'àmbit comercial la RV aconsegueix crear un engagement entre marca i consumidor sense necessitat de tenir físicament davant el producte. Es crea una història al voltant de la marca que potencia el seu branding, com també consecutivament les conversions i el ROI ràpidament.

Animació 3D

Una de les solucions tecnològiques que oferim a REM Experience és l'animació 3D, creant models 3D hiperrealistes, animacions i efectes especials per a qualsevol projecte.

L'animació 3D és una tecnologia que es fa servir per donar moviment en tres dimensions a objectes diversos, de manera fàcil i flexible. La manera de manipular i donar “vida” a aquests elements necessita un programari específic per aconseguir els efectes desitjats.

La tecnologia d'animació 3D s'aplica a diferents àmbits. Encara que tradicionalment ha tingut un gran pes en sectors audiovisuals com pel·lícules animades o videojocs, cada cop més els sectors van incorporant 3D en els seus processos de formació, manufacturació, comunicació, entre d'altres.

Entre els avantatges de comptar amb un projecte en Animació 3D destaquem que aquestes simulacions i recreacions en 3D incrementen l'atractiu de qualsevol projecte. La visió més clara del procés o objecte genera confiança a l'usuari/espectador, per això la seva comunicació és molt més senzilla i directa, aconseguint un major engagement amb el consumidor.

La versatilitat i les infinites possibilitats de transmetre a través de la funcionalitat tridimensional permeten més flexibilitat i atractiu per al públic.

En temàtica didàctica, és molt útil fer servir l'animació 3D per representar estructures o mecanismes complexos d'una manera senzilla.

Vídeo 360º

A REM Experience oferim el servei de creació de vídeos de 360º per brindar tours virtuals mitjançant la tecnologia 3D.

El servei tecnològic de vídeo 360º permet crear recorreguts i tours virtuals a través de fotografies i vídeos 360º.

Aquest tipus de vídeos utilitzen imatges d'alta qualitat, perquè l'usuari senti que està en aquesta ubicació precisa i viure una experiència 360º. Així, les imatges proporcionades possibiliten la visualització de llocs en el màxim realisme, sense necessitat de desplaçament a aquesta ubicació exacta.

Aquest tipus de vídeos poden ser visualitzats en diferents dispositius, com ara smartphones, tablets o ordinadors. També es poden visualitzar mitjançant la Realitat Virtual amb ulleres 3D.

Desenvolupar un projecte mitjançant un vídeo de 360º té molts avantatges, i es pot aplicar a diferents sectors. Tot i que el més popular és el del turisme i el de la immobiliària, a través dels tours virtuals, també és interessant conèixer la seva aplicació en altres àmbits com el cultural, l'educació o el màrqueting.

L'avantatge principal és que aquest tipus de vídeos permeten visualitzar un entorn real en alta qualitat sense necessitat de desplaçament. Una experiència que permet conèixer el lloc visitat amb un alt grau de realisme, per la qual cosa la ubicació de l'usuari deixa de ser un element necessari.